Spotkanie z Panią Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

przez Małgorzata Kucab

8 maja 2018 r. w siedzibie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON w Warszawie odbyło się spotkanie Pani Dyrektor Departamentu dr Aurelii OSTROWSKIEJ z Przewodniczącymi Zarządów Zakładowych Związku Zawodowego Sektora Obronnego z Wojskowych SP ZOZ.

 

 

 

Ze strony ZZSO w spotkaniu uczestniczyli:

Małgorzata KUCAB – Przewodnicząca ZZSO;

Danuta ZALEWSKA – Sekretarz ZZSO;

Jerzy JANCZAREK - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SP ZOZ w Lublinie;

Ryszard SEWERYN - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SP ZOZ w Krakowie;

Andrzej  STAROŃ - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SP ZOZ w Krakowie;

Małgorzata Wolińska Szpital Wojskowy z Przychodnią - SP ZOZ w Dęblinie;

Anna KRZOS  - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ Legionowo.

 

Podczas spotkania omawiana była bieżąca sytuacja ekonomiczna, planowane zmiany oraz bieżące problemy w funkcjonowaniu Placówek Wojskowej Służby Zdrowia.

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON dr Aurelia Ostrowska powiedziała, że coraz bardziej skłania się ku przygotowaniu odrębnej ustawy regulującej funkcjonowanie wojskowej służby zdrowia, o co również wnioskowała uczestnicząca w spotkaniu delegacja ZZSO. Taka rekomendacja jest także jedną z konkluzji Strategicznego Przeglądu Obronnego, przeprowadzonego za poprzedniego kierownictwa MON.

Mówiąc o zamiarach na przyszłość, Pani Dyrektor wskazała na konieczność  zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla żołnierzy i ich rodzin. W planach MON rozważana jest także zmiana przepisów dotyczących wypłaty uposażeń żołnierzy, którzy służą instytutach badawczych i samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Mają oni otrzymywać pieniądze nie z Narodowego Funduszu Zdrowia, lecz z MON. W zamian na te placówki zostaną nałożone zadania związane z potrzebami sił  zbrojnych. W strukturze wojskowej służby zdrowia funkcjonuje 48 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W tej liczbie są cztery szpitale kliniczne, osiem szpitali wojskowych, cztery szpitale uzdrowiskowo-rehabilitacyjne, 31 przychodni, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz 3 instytuty badawcze – Wojskowy Instytut Medyczny, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. Jak poinformowała Pani Dyrektor Ministerstwo Obrony Narodowej chętnie przejmowałoby nowe podmioty, ponieważ planowany jest wzrost armii, dla której wskazane byłoby rozbudowanie bazy sanatoryjno-uzdrowiskowej. Problemem jest także brak kadry medycznej, która odchodzi do prywatnych ośrodków medycznych.

Należy zauważyć, iż obecnie jest niewłaściwe wykorzystanie personelu czynnego w ambulatoriach. Prawidłowe wykorzystanie zdecydowanie skróciłoby kolejki i zwiększyło dostępność. Kluczowym zadaniem na obecny czas są inwestycje i ich monitoring.

Największe straty przyniósł w 2017 r. 108 Szpital Wojskowy z Polikliniką – SP ZOZ w Ełku, który został zlikwidowany. Szpital nie został zamknięty, tylko połączony z 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym – SP ZOZ w Lublinie. Ze względów operacyjno-strategicznych ten szpital jest potrzebny. Niedaleko Ełku, w Orzyszu od 2017 r. stacjonuje batalionowa grupa bojowa NATO. Jest to także jedyna tego typu wojskowa placówka w pobliżu tzw. przesmyku suwalskiego.

Spotkanie z Panią Dyrektor przebiegało w merytorycznej, życzliwej atmosferze, było pierwszym z planowanych cyklicznych spotkań, które będą miały na celu wzajemną wymianę informacji oraz spostrzeżeń w kierunku zmian usprawniających funkcjonowanie placówek wojskowej służby zdrowia.

 

 

SEKRETARZ ZZSO

/-/ Danuta ZALEWSKA