Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZEK ZAWODOWY SEKTORA OBRONNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) osoby pozostawiające swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy, telefon) na stronie internetowej www.zzso.pl
w celu skontaktowania się ze Związkiem Zawodowym Sektora Obronnego, wyrażenia opinii oraz w celu realizacji innych widniejących na stronie zgłoszeń informujemy, że:

1.   Administratorem osób danych osobowych pozostawionych za pośrednictwem strony internetowej www.zzso.pl oraz innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przesyłek listowych i mailowych jest Związek Zawodowy Sektora Obronnego reprezentowany przez Przewodniczącą. Dane kontaktowe: 00-909 Warszawa,
ul. 11 Listopada 17/19, telefon: (22) 261872226/ 227, fax: (22) 224278132;

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem email: iod.zzso@wp.pl;

3.   Pozostawione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
w celach statutowych Związku oraz w celu realizacji zgłoszenia;

4.   Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem
w celu rozpoznania zgłoszenia oraz realizacji zapewnienia dostępu do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie; odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie,

5.   Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda
w myśl art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 a), b) i c) RODO,

6.   Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b)    sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

c)    żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych
w art. 21 RODO;

f)     przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,

7.   Podane przez Panią/Pana dane osobowe - poza adresatami Pani/Pana zgłoszenia
i podmiotami wymienionym w pkt 3 Klauzuli - nie będą udostępniane innym odbiorcom,
w tym państwom trzecim czy organizacjom międzynarodowym, ani też udostępniane
w celach marketingowych, zaś czas ich przechowywania ograniczony będzie czynnościami wskazanymi w pkt 3 niniejszej Klauzuli,

8.   W szczególności dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta,
a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń a po tym czasie usunięte,

9.   W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: iod.zzso@wp.pl lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby00-909 Warszawa, ul. 11 Listopada 17/19.

 

ZGODA

 

Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pani/Pan na podstawie
art.  art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1 niniejszej Klauzuli, w celu realizacji Pani/Pana zgłoszenia.

Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pani/Pan
że ma świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu zostaną automatycznie uzupełnione
o IP komputera, z którego zostaną wysłane i wyraża Pani/Pan na to zgodę.

 

Potwierdza Pani/Pan, że jest świadoma(y) praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.